วันอาทิตย์, กรกฎาคม 21, 2024

ข่าวสารเมืองนคร

- Advertisement -

ประยงค์ รณรงค์.. ปราชญ์ชาวบ้าน

0
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 51 หมู่ 9 ต.ไม้เรียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80260 อาชีพ อาชีพหลัก ทำสวนยางพารา อาชีพรอง ทำสวนผลไม้ (สวนสมรม) อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ (ปลา,ไก่พื้นเมือง)การศึกษา จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านนาเส หมู่ที่ 5 ต.นากะชะ อ.ฉวาง...

นอภ.หัวไทร ลงพื้นที่ แจง..ชาวบ้าน ท้องถิ่นเตรียม “งบ 5 แสน” ซ่อมถนน…!!!

0
นอภ.หัวไทร ลงพื้นที่ แจง..ชาวบ้าน ท้องถิ่นเตรียม "งบ 5 แสน" ซ่อมถนน...!!! จากกรณีที่นายเลิศศักดิ์ บัวแก้ว อายุ 30 ปี อยู่บ้านเลขที่ 43/5 หมู่ 6 ต.บ้านราม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช เป็นตัวแทนชาวบ้านเข้าร้องเรียนต่อศูนย์ข่าวนคร 24 ชั่วโมง สมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราช หลังจากได้รับความเดือดร้อนจากถนนในหมู่บ้านสายบ้านวัดหรั่ง-...

เจ้าพระยาสุธรรมนตรีศรีธรรมราช มาตยพงศ์สถาพร วรเดโชไชย อภัยพิริยปรากรมพาหุ (หนู ณ นคร)

0
พระเจ้าขัตติยราชนิคม สมมติมไหสวรรย์ พระเจ้านครศรีธรรมราช เดิมชื่อหนู เกิด พ.ศ. ใด และที่ใดไม่ปรากฏชัด เมื่อหนุ่มมีบรรดาศักดิ์เป็นหลวงนายสิทธิ์นายเวรมหาดเล็กในสมเด็จเจ้าฟ้า อุทุมพร ต่อมาได้รับตำแหน่งเป็นปลัดเมืองนครศรีธรรมราช เป็นที่รู้จักกันในนาม “พระปลัดหนู” ในช่วงก่อนจะเสียกรุงครั้งที่สอง เจ้าเมืองนครศรีธรรมราชถูกกล่าวโทษ จึงถูกเรียกตัวไปในกรุงศรีอยุธยา พระปลัดหนูจึงรักษาการเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช และภายหลังที่สมเด็จพระเจ้าตากสินสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีแล้ว ๙ ปี ก็ได้รับการสถาปนาเป็น “เจ้าประเทศราช” ในพระนามข้างต้นอยู่ระยะหนึ่ง จนกระทั่งถูกถอดพระยศในสมัยรัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ บทบาท...

พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช เมืองนครศรีธรรมราช

0
พระรูปปูนปั่นพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช ณ บริเวณภายในวัดพระมหาธาตุวรวิหาร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช พระนาม พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช พระราชประวัติ พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช จังหวัดนครศรีธรรมราชตามตำนานได้กล่าวเล่าขานกันว่า พระเจ้าศรีธรรมาโศกราชนั้นทรง เป็นชาวอินเดียที่มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามาก่อน เมื่อได้มาสร้างบ้านเมืองใหม่ขึ้น ก็ได้นำเอาพระพุทธศาสนาเข้ามา นอกจากนั้นยังได้นำเอาลัทธิความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์เข้ามาด้วย แต่เนื่องจากวิธีการปฏิบัติทางโลกมากกว่าทางธรรมจึงทำใหพิธีการของพราหมณ์ซึ่งเป็นทางโลกส่วนมาก อธิเช่น นิติประเพณี ราชเพณี ฯลฯ เข้ามาเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนในดินแดนนี้มาก จึงทำให้ภาษาสันสกฤตซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ในศาสนาพราหมณ์ เช่น พระนามของพระองค์ คือ " ศรีธรรมาโศกราช "...