สากล พรหมอักษร

951

สากล พรหมอักษร : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2478 เป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช จบการศึกษาระดับชั้น ม.6จากโรงเรียนศรีธรรมราชวิทยา และเข้าเรียนในสายการเรียน

วิชาวิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนเบจมราชูทิศ หลังจากนั้นได้เดินทางมาศึกษาต่อที่กรุงเทพมหานคร เพื่อจะเรียนในระดับปริญญาตรี ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จนเมื่อ พ.ศ. 2499 ได้ลาออกมาสิอบชุดครูที่โรงเรียนจรัสพิชากร จังหวัดนครศรีธรรมราช ใน พ.ศ. 2512 จึงได้เดินทางเข้ากรุงเทพฯ อีกครั้ง เพื่อเรียนในระดับปริญญาตรีที่ประสานมิตร หรือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในปัจจุบัน ในสายสาขาวิชาเคมี จนสำเร็จ และกลับมาสอนที่โรงเรียนศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช ต่อมานั้นในปี พ.ศ. 2516 ได้ทำการสอนในวิชาเคมี ที่ตนเองได้ศึกษา ที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช นั้นเอง ช

ผลงานหรือเกียรติคุณที่ได้รับ

ผลงานที่การเขียนในรูปของการเน้นสาระทางปรัชญาของชีวิต คล้ายๆ กับของคาคิล ยิบรานที่เป็นงานศิลปะการประพันธ์ ที่มีกลิ่นรูปแบบไทย แบบกลอนเล่าบางส่วนที่ได้รับการตีพิมพ์ ในระบบรูปเล่ม และผลงาน ที่เป็นเรื่องสั้น ที่ร่วมกับผลงานของ คุณอรุมนัย ในโรงเรียนเบญจมราชูทิศเช่นกัน
ปัจจุบัน สากล พรหมอักษรได้ถึงแก่กรรมไปแล้ว นั้นคุณอรุณ นนทแก้วซึ่งเป็นผู้อำนวยการของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ได้นำผลงานของนาย สากล พรหมอักษร มาจัดพิมพ์และจำหน่าย ชื่อเล่มว่า ” ขลุ่ยไม้อ้อ” ในปัจจุบัน