มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ร่วมกันส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ “โครงการฟื้นฟูโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติพายุปาบึก 2019”

  447

  วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 . มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย นำโดย ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย นางกาญจนา มาลัย ผู้จัดการมูลนิธิศุภนิมิตฯ จ.นครศรีธรรมราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิศุภนิมิตฯ จ.นครศรีธรรมราช และตัวแทนผู้สนับสนุน ร่วมกันส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ และเครื่องเล่นสนาม ในโครงการ “โครงการฟื้นฟูโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติพายุปาบึก 2019” พร้อมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน ให้กับโรงเรียนบ้านเกาะนางโดย และโรงเรียนอื่นฯในพื้นที่ อ.ปากพนัง และ อ.หัวไทร โดย มีนายณรงค์ บัวแก้ว ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอปากพนัง เป็นประธาน ร่วมกับ นายปรีชา รักษ์ทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 3 นางสุภาภรณ์ พรหมแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะนางโดย ตัวแทนสถานศึกษา พร้อมทั้งผู้นำชุมชน ตัวแทนนักเรียน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ที่มาร่วมงาน ร่วมกันรับมอบอาคารและอุปกรณ์ดังกล่าว


  สืบเนื่องจาก จากเหตุการณ์พายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK) ได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 4 ม.ค. 62 ทำให้มีลมพายุ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ โดยเฉพาะพื้น อ.ปากพนัง และ อ.หัวไทร ซึ่งเป็นพื้นที่ดำเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ อยู่ก่อนแล้ว ทางมูลนิธิฯ จึงได้่เข้าสำรวจ โดยพบว่ามีเด็กในความอุปการะได้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์พายุปาบึก จำนวน 1,626 คน หรือ 1,436 ครอบครัว โดยแยกเป็นพื้นที่อำเภอปากพนัง ได้รับผลกระทบ จำนวน 499 คน / 406 ครอบครัว พื้นที่อำเภอหัวไทร ได้รับผลกระทบ จำนวน 460 คน /460 ครอบครัว พื้นที่อำเภอเชียรใหญ่ ได้รับผลกระทบ จำนวน 190 คน /160 ครอบครัว
  พื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ (สระเพลง) ได้รับผลกระทบ จำนวน 477 คน /410 ครอบครัว
  จากข้อมูลเด็กและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว ทางมูลนิธฯ จึงได้จัดทำโครงการฯ ดังกล่าวขึ้น โดยที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 7 – 14 ม.ค. 2562 ทางมูลนิธิฯ ได้ดำเนินการให้การช่วยเหลือการบรรเทาทุกข์เบื้องต้นเป็นการเร่งด่วนไปก่อนแล้ว คือ ได้เข้าให้ควมช่วยเหลือในเรื่องการส่งมอบถุงยังชีพ ชุดทำความสะอาด ชุดเครืองนอน อุปกรณ์เครื่องเขียน ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมบ้านให้มีความมั่นคงแข็งแรง ในเบื้องต้น พร้อมทั้งยังเข้าช่วยเหลือในการฟื้นฟูผู้ประสบภัย แบบต่อเนื่อง โดย มุ่งเน้นใน 3 ประเด็นหลัก คือ

  ด้านการศึกษา โดยได้ดำเนินการสำรวจความสียหายพบว่า มีโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบ จึงได้สนับสนุน ครุภัณฑ์ และเครื่องเล่นสนาม จำนวน 18 โรงเรียน (ในพื้นที่อำเภอปากพนังและอำเภอหัวไทร) ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง พร้อมโต๊ะ เก้าอี้ รับประทานอาหารของเด็ก และซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานอาคารเรียน จำนวน 2 หลัง แก่โรงเรียนบ้านเกาะนางโดย ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีฯ สนับสนุนโครงการเกษตรเพื่อฟื้นฟูหลังภัยพิบัติปาบึก อาทิ พันธุ์ปลา เมล็ดพันธุ์ผัก ปุ๋ย อุปกรณ์การเกษตร ก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า ฯ แก่ 16 โรงเรียน (ในพื้นที่อำเภอปากพนังและอำเภอหัวไทร)


  ด้านที่อยู่อาศัย โดยได้สร้างบ้านหลังใหม่และซ่อมแซมบ้านที่เสียหาย ให้ครอบครัวเด็ก จำนวน 5 หลัง ในพื้นที่อำเภอปากพนังและอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

  สนับสนุนที่นอนขนาด 3.5 ฟุต จำนวน 570 ชุด ให้กับครอบครัว ในพื้นที่อำเภอเชียรใหญ่ และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ สร้างห้องน้ำหลังใหม่และซ่อมแซม จำนวน 11 หลัง ในพื้นที่อำเภอปากพนัง
  และสุดท้าย คือ ด้านความพร้อมในการเตรียมรับมือภัยพิบัติ ได้สนับสนุนเรือไม้ขนาด 7 เมตร จำนวน 1 ลำ แก่ชุมชนบ้านหกหนำ ต.ทางพูน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรี ฯ เพื่ออำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่ของหน่วยงานต่างๆ เพื่อเข้าไปช่วยเหลือ ขนย้ายทรัพย์สิน ชาวบ้าน ออกนอกพื้นที่ในกรณีเกิดภัยน้ำท่วม ขึ้นอีกในอนาคต
  ซึ่งโครงการ การสร้างอาคารอเนกประสงค์ฯ อยู่ในโครงการหลักในส่วนของการฟื้นฟู ผู้ประสบภัยฯ เมื่อได้จัดสร้างอาคารแล้วเสร็จ ทางมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย พร้อมผู้สนับสนุนในการจัดสร้าง จึงได้ทำการจัดส่งมอบอาคารฯ และอุปกรณ์ต่างๆ ดังกล่าวขึ้น