มทร.ศรีวิชัย ถ่ายทอดความรู้สู่วิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมการผลิตสบู่จากน้ำมันปาล์มแดงและน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น

    94
    มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม ถ่ายทอดความรู้สู่วิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมการผลิตสบู่จากน้ำมันปาล์มแดงและน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น

    วันที่ 6 สิงหาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการ การผลิตสบู่จากน้ำมันปาล์มแดงและน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น โดยมี ดร.สุพร ฤทธิภักดี หัวหน้าสาขาวิศวกรรม เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่าขาม ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ณ โรงฝึกปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

    ดร.สุพร ฤทธิภักดี กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นการถ่ายทอดความรู้เชิงปฏิบัติการ การผลิตสบู่จากน้ำมันปาล์มแดงและน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น เพื่อพัฒนาคุณค่าปาล์มน้ำมันให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น อีกทั้งเป็นการพัฒนาชุมชนให้มีความสามัคคีจากการทำงานร่วมกัน เพิ่มความเข้มแข็งให้กับกลุ่มชุมชน ทั้งนี้หัวใจสำคัญเพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธาน ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนพัฒนาและผลักดันให้ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เป็นศูนย์วิจัยและทดสอบปาล์มแดงและน้ำมันมะพร้าวต่อไป โดยวันนี้ผู้เข้าร่วมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่าขาม ได้เรียนรู้วิธีและขั้นตอนต่างๆ ลงมือปฏิบัติตั้งแต่กระบวนการแรกจนกระทั่งสมบูรณ์แบบเป็นผลิตภัณฑ์สบู่พร้อมใช้งานได้จริง


    สำหรับท่านใดที่สนใจการผลิตสบู่จากน้ำมันปาล์มแดงและน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ดร.สุพร ฤทธิภักดี (โทร 0864185732) หัวหน้าสาขาวิศวกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม