นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ออกเคาะประตูบ้านเชิญชวนลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19

  67
  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ออกเคาะประตูบ้านเชิญชวนลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19
  ดร.กนพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ออกรณรงค์เชิญชวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และประชาชนที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง 7 โรค ได้ร่วมลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อป้องกันและสร้างภูมิต้านทาน ซึ่งในส่วนของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้ใช้สถานที่ภายในวัดสวนป่าน บริเวณใกล้ๆ โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อเปิดให้บริการประชาชนในการลงทะเบียนรับวัคซีนมาตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนทะยอยเดินทางมาลงทะเบียนต่อเนื่อง
  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้สูงอายุมีอายุ 60 ปี ขึ้นไป และเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง 7 โรค ที่ต้องเข้ารับวัคซีนโควิด-19 จำนวนทั้งสิ้น 22,491 คน นอกจากนี้ยังได้ขอรับการจัดสรรวัคซีนเพิ่มเติมเพื่อฉีดให้กับกลุ่มบุคลากร ประกอบด้วย พนักงานเก็บขยะ พนักงานทำความสะอาด และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด อีกจำนวน 1,551 คนด้วย พร้อมกันนี้จะได้เร่งดำเนินการจัดหาวัคซีนสำหรับประชาชนอีกประมาณ 100,000 คน เพื่อให้คลอบคลุมทั้งเทศบาล โดยได้จัดทำแผนการดำเนินงานไว้เรียบร้อยแล้ว จะใช้สถานที่ดำเนินใน 2 จุด คือที่บริเวณวัดสวนป่าน และที่บริเวณหอประชุมเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยจะใช้บุคลากรของโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ซึ่งปัจจุบันมีแพทย์ประจำ จำนวน 12 คน และเจ้าหน้าที่พยาบาล จำนวน 70 คน ที่พร้อมปฏิบัติงานได้ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 แต่หากจำนวนบุคลากรไม่เพียงพอหรือเหนื่อยล้าเกินไป ก็จะรอรับการสนับสนุนบุคลากรทางแพทย์เพิ่มจากทางจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอให้ประชาชนทุกคนได้มั่นใจในศักยภาพของบุคลากรและความพร้อมที่ได้จัดเตรียมไว้ ขอให้ทุกคนได้ร่วมลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนโควิด-19 ในช่องทางต่างๆ ที่ทางรัฐบาลได้กำหนดไว้ หรือหากไม่สะดวก/ลงทะเบียนไม่สำเร็จ ให้นำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนของท่านมาที่จุดให้บริการประชาชนที่วัดสวนป่านเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ให้บริการลงทะเบียนแก่ท่าน
  พร้อมกันนี้ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้ออกเดินเคาะประตูบ้านเพื่อรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19 ครบถ้วนทุกคน
  ///////////
  อุไรวรรณ/ข่าว/ภาพ
  พรรณี/ภาพ
  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
  12 พฤษภาคม 2564