“กกต.นครศรีธรรมราช เตรียมความพร้อมบุคลากรในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยสุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม”

วันนี้ (20 พฤศจิกายน 2561) ที่ โรงแรมราวดี อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมแก่บุคลากรในการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการและผู้อำนวยการเลือกสมาชิกวุฒิสภาของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งระดับอำเภอ ทั้ง 23 อำเภอ และระดับจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

 

ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมแก่บุคลากรในการปฏิบัติงาน เพื่อเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้กับคณะกรรมการการเลือกระดับอำเภอ และคณะกรรมการการเลือกระดับจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามกฏหมาย และระเบียบที่กำหนด เพื่อให้คณะกรรมการนำความรู้ที่ได้รับจากการประชุมไปจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นการช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการการเลือกตั้งตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า การเลือกสมาชิกวุฒิสภานั้น กฎหมายกำหนดให้มีคณะกรรมการในแต่ละระดับทั้งระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานแนะนำ อำนวยความสะดวก และรายงานปัญหา หรืออุปสรรคเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ดังนั้น การดำเนินการควบคุมและอำนวยการ เพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาในทุกระดับ ทุกประเภท การเลือกให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต เที่ยงธรรม ตรวจสอบได้ เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย ภายใต้กฎหมายที่กำหนดอย่างเต็มประสิทธิภาพนั้น บุคลากรผู้รับผิดชอบในทุกระดับจึงต้องมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการขั้นตอน และแนวทางในการปฏิบัติ ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด และมติของคณะกรรมการการเลือกตั้งให้สามารถนำไปอำนวยการจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

พรรณี มณีวรรณ/ภาพ-ข่าว
จุรีรัตน์/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช 20 พฤศจิกายน 2561